Att bo i bostadsrätt

 

Bostadsrätt
Att köpa en bostadsrätt innebär att man får (köper) nyttjanderätt till bostaden under obegränsad tid. Du blir medlem i bostadsrättsföreningen, som är en ekonomisk förening vars ändamål är att i föreningens hus upplåta boende med bostadsrätt. Tillsammans med de övriga medlemmarna i föreningen ansvarar ni för underhåll och förvaltning av hus, mark och övriga gemensamma utrymmen.
 
En bostadsrättsförening ska vara registrerad hos Bolagsverket. Föreningens stadgar och ekonomiska plan registreras samt klargör om vilka som sitter i föreningens styrelse.
 
Styrelse
Se Stadgarna och egen rubrik Styrelsen
Medlemmarna utser representanter som får till uppgift att förvalta bostadsrättsföreningen. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde. Normalt fördelar styrelsen de olika ansvarsområdena inom styrelsen och utser en ordförande.
 
Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och har rätt att ingå avtal med till exempel leverantörer. Det är föreningens utsedda firmatecknare, från styrelsen, som har rätt att på föreningens vägnar ingå avtalet. Vem som är firmatecknare framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket.
 
Föreningsstämma
Se stadgarna och egen rubrik Föreningsstämma
Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma där föreningens verksamhet gås igenom. Samtliga medlemmar ska kallas till föreningsstämman där man bland annat utser styrelse. För den som vill ta upp ämnen till allmän diskussion under föreningsstämman finns möjligheten att lämna en motion. Varje föreningsstämma ska protokollföras och protokollet ska finnas tillgängligt för samtliga medlemmar. Föreningen ska årligen sammanfatta det ekonomiska resultatet samt lämna en verksamhetsberättelse. Detta sker vanligtvis med hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare. Redovisningen granskas därefter av en revisor.
 
Medlemsförteckning
Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en lägenhets- och medlemsförteckning där det framgår vem som äger samt bor i respektive lägenhet. Här ska även antecknas om lägenheten är pantsatt, det vill säga om banken har lägenheten som säkerhet för ett lån.
 
Vad får man göra i lägenheten?
Som medlem och boende i en bostadsrättsförening ansvarar man för inre reparationer och underhåll i bostaden.
 
Man avgör alltså själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Om du önskar utföra större arbeten i lägenheten, flytta avlopp, väggar och dylikt måste styrelsen lämna sitt godkännande. Inför en renovering ska man som medlem därför lämna en skriftlig förfrågan och förklara kortfattat vad man planerat genomföra.
Det yttre underhållet är föreningens gemensamma ansvar, det gäller exempelvis fasader, tak och trapphus samt installationer av vatten, värme, el och ventilation. En del av årsavgiften avsätts till kommande reparationer och underhåll.
 
Andrahandsuthyrning
Styrelsen kan medge att du hyr ut din lägenhet i andra hand då ”beaktansvärda skäl” föreligger. Se mer vid egen rubrik på hemsidan.
 
Tänk dock på att det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för bostaden även under tiden du har den uthyrd. Det är ditt ansvar att avgiften blir inbetald, att hyresgästen sköter sig och följer föreningens regler.
 
Trivselregler
Som lägenhetsinnehavare har vi såväl rättigheter som skyldigheter. Mycket av det som vi medlemmar tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras inte i detalj i varken lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans och har alla att ta ansvar för. Föreningens övergripande trivselregler för vår boendemiljö syftar till att skapa allmän trivsel och främja föreningens ekonomi. Alla saker som medför merkostnader för föreningen drabbar i slutändan oss själva med höjningar av årsavgiften och kanske även just ”otrivsel” för oss. Läs mer om trivselreglerna (på egen rubrik på hemsidan) och vi ber dig ”bidra till trivseln”.
 
Gemensamhetsanläggning
Bostadsrättsföreningen ansvarar även för vår gemensamhetsanläggning. Denna består av gemensamma ytor, t ex garaget, områdets infartsväg, Brygghuset samt marken runt husen med parken och trädgården i Rönneå Park.
 
Hemförsäkring
Det är viktigt att ha bostaden försäkrad mot bland annat brand och stöld. Den försäkringen tecknar varje bostadsrättsinnehavare själv.
 
Bostadsrättsföreningen har tecknat ett bostadsrättstilägg till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär att innehavarna av lägenheter inte behöver teckna detta tilägg i sina egna hemförsäkringar. Självrisken vid ev skador är f n 1 200:-.

Nyheter

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy.